Company Logo

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
57620

Organizacja i przebieg wczesnego wspomagania w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Trzebini

logo

 

Organizacja i przebieg wczesnego wspomagania w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Trzebini


Celem oddziału wczesnego wspomagania w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Trzebini jest stworzenie systemu zintegrowanych , wielospecjalistycznych oddziaływań terapeutyczno – rehabilitacyjno-edukacyjnych w stosunku do dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do ukończenia 7 roku życia i do jego rodziny

OBSZARY WCZESNEJ INTERWENCJI


PRACA Z DZIECKIEM :
- usprawnianie
-nauczanie 
-Wspieranie
- wychowywanie 

PRACA Z RODZICAMI;
- pozyskiwanie informacji
- wspieranie 
-współpraca
- informowanie o postępach dziecka i metodach pracy w domu


PRACA ZE ŚRODOWISKIEM
- współpraca z PPP w Trzebini
-działalność informacyjna 

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA


W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym w tym ;

- oligofrenopedagog
- psycholog
- logopeda
-specjalista rehabilitacji ruchowej
-terapeuta zajęciowy 

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY PRACY Z DZIECKIEM


1. Zasada znajomości dziecka i jego potrzeb
2. zasada pełnej akceptacji dziecka
3. zasada aktywności i świadomego uczestnictwa
4. zasada dostosowywania oddziaływań terapeutycznych do potrzeb i możliwości 
5. zasada wiązania teorii z praktyką
6. zasada systematycznych zintegrowanych oddziaływań 

FORMY PRACY


- zajęcia logopedyczne 
-rehabilitacja
-zajęcia relaksacyjne 
-Zajęcia według metody Weroniki Sherborne z elementami pedagogiki zabawy
- stymulacja- żywioły 

OLIGOFRENOPEDAGOG 

ZAJECIA STYMULACYJNE - ZABAWY Z ŻYWIOŁAMI 


Stymulacja polisensomotoryczna jest to program wielozmysłowej stymulacji obejmującej dotyk , wzrok , słuch i węch dziecka. Głównym celem tych zajęć jest rozbudzenie możliwości percepcyjnych dziecka , budowanie zaufania , poczucia bezpieczeństwa.

W zajęciach wykorzystywany jest świat przyrody – źródło symboli podstawowych : 
Żywiołów , barw , zapachów , smaków , wrażeń dotykowych i termicznych , które ułatwiają zrozumienie znaczenia zajęć na drodze wielozmysłowego poznania świata .

Stymulacja wielozmysłowa to nauka życia przez życie , to celowe kształtowanie bodźców w celu wywoływania zaplanowanych wrażeń i uczuć .
Umożliwia poznanie przez patrzenie , słuchanie , dotykanie , wąchanie i smakowanie - tworzenie globalnego wielozmysłowego obrazu danego pojęcia 

PSYCHOLOG 

Pracę psychologa w oddziale wczesnego wspomagania można podzielić następująco ;

- praca diagnostyczna – diagnoza 
- praca terapeutyczna - terapia
-praca z rodziną dziecka
- współpraca z instytucjami 


TERAPIA 

Terapia psychologiczna ma na celu stymulację rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka.

Jedną z metod terapii jest relaksacja progresywna wg Jacobsona . 
Metoda ta jest najstarszą techniką relaksacyjną i polega na rozluźnianiu poszczególnych grup mięśniowych poprzez naprzemienne skurcze i rozkurcze mięśni . Efektem jej stosowania jest nabywanie przez dziecko umiejętności oceny nieprawidłowego napięcia mięśniowego i jego umiejscowienia , umiejętność świadomego zwalniania napięcia , a przez to wpływanie na swoje stany emocjonalne 

LOGOPEDA 

Terapia logopedyczna obejmuje diagnozę i terapię zaburzeń mowy , stymulację narządów artykulacyjnych , naukę werbalizacji oraz naukę wspomagających i alternatywnych sposobów komunikacji .
Porozumiewanie się pozawerbalne w postaci umownych symboli i gestów , tzw komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) wymaga wielości i różnorodnych narzędzi , pomocy komunikacyjnych , dostosowanych indywidualnie do danego użytkownika danego systemu.

ZAJĘCIA WEGŁUG METODY WERONIKI SHERBORNE Z ELEMENTAMI PEDAGOGIKI ZABAWY


Metoda Weroniki Sherborne to system ćwiczeń wywodzący się z potrzeb dziecka , zaspakajanych w kontakcie z dorosłymi . Genialność tej metody polega na jej prostocie i naturalności . 
Podstawowe założenia to rozwijanie przez ruch :
- świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego 
-świadomość przestrzeni i działania w niej
- dzielenie przestrzeni z innymi i nawiązania z nimi bliskiego kontaktu.

Zajęcia w grupie są szansą na zdobywanie i wzbogacanie doświadczeń społecznych, mogą one pomóc dziecku w nauce bycia z innymi,


REHABILITACJA

Celem usprawniania ruchowego jest nabywanie umiejętności ruchowych zbliżonych w sposób maksymalny do prawidłowego potencjału rozwojowego.


Warunkiem rozwoju psychoruchowego dziecka z zaburzonym rozwojem jest systematyczna , wczesna i kompleksowa rehabilitacja.


Program usprawniania jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka w oparciu o wskazania specjalistów .
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.